Omdat het goed geregeld moet zijn.

Voorwaarden & Privacy

Nederlands

Klik op onderstaande buttons om de Algemene Voorwaarden of Privacy Policy in het Nederlands te downloaden.

Engels

Klik op onderstaande buttons om de Algemene Voorwaarden of Privacy Policy in het Engels te downloaden.

Frans

Klik op onderstaande buttons om de Algemene Voorwaarden of Privacy Policy in het Frans te downloaden.

Duits

Klik op onderstaande buttons om de Algemene Voorwaarden of Privacy Policy in het Duits te downloaden.

EXAMENREGLEMENT Nederlands

Klik op onderstaande buttons om het Examenreglement of de Klachtenprocedure te downloaden.

In verband met je bezoek aan onze websites

Disclaimer websites

De informatie die je verkrijgt op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De gebruiker accepteert de uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Akkermans & Partners voor het gebruik van deze pagina’s, deze website en/of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen en/of weergegeven.

Akkermans & Partners heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die naar haar mening betrouwbaar geacht kunnen worden. De pagina’s/deze website omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Akkermans & Partners geven geen garanties van welke aard dan ook.

De informatie op deze website is uitdrukkelijk niet bedoeld als en kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering, in de meest ruime zin van het woord op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies en kan en mag alleen worden gebruikt in samenhang met de diensten van een ter zake kundige professionele adviseur die over volledige en juiste kennis beschikt over de situatie van de gebruiker. Sommige links op deze website kunnen verwijzen naar websites die door derden worden onderhouden en waarop Akkermans & Partners geen invloed kan uitoefenen. Een verwijzing naar dergelijke websites houdt geen oordeel in over de juistheid of enig ander aspect van de informatie die in dergelijke websites is opgenomen.

Voor de goede orde attendeert Akkermans & Partners jou erop, dat de inhoud van deze website onderworpen is aan auteursrechtelijke bescherming in de meest ruime zin van het woord. De gebruiker verkrijgt geen enkele vorm van licentie of gebruik met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van deze website. Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Akkermans & Partners. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd.