Interview: Akkermans & Partners over haar kennisapplicatie die ook een kennisbank is

29 september

Iedereen die verzekeringsproducten verdeelt maar ook wie bemiddelt in bank- en beleggingsdiensten, dient elk jaar opnieuw bijscholing te volgen en moet dat kunnen bewijzen. Dat is intussen genoegzaam gekend. Akkermans & Partners, door de FSMA geaccrediteerd als opleidingsverstrekker, speelt op unieke wijze op die verplichtingen in met Advisors Up-to-date, een op artikelen gebaseerde vorm van e-learning.

“Rij gerust onze ondergrondse parking in. Er is net een plaats vrijgekomen.” Het belletje net vóór aankomst op de afspraak klonk als muziek in de oren, op wellicht de warmste dag van het jaar: 40° gaf het dashboard van ons karretje aan. Hoe verlammend de buitentemperatuur ook, de verwelkoming door Sylvie Wymeersch en Margreet van der Veeken, respectievelijk CEO van Akkermans & Partners België en Directeur Knowledge van Akkermans & Partners, was er niet minder hartelijk om.

CEO, Sylvie Wymeersch Directeur Knowledge, Margreet van der Veeken

Advisors Up-to-date is een op artikelen gebaseerde vorm van e-learning. Vanwaar die keuze?

Sylvie Wymeersch: “Alle marktpartijen hebben zeer grote belangstelling voor bijscholing door middel van e-learning. Ten dele ingegeven door het coronavirus, maar meer nog vanuit rentabiliteitsoogpunt. Hun verlanglijstje is evenwel niet min. De opleiding moet behalve toegankelijk ook permanent consulteerbaar zijn. De aangeboden leerstof moet van hoge kwaliteit en tegelijk praktijkgericht zijn. Het mag geen reistijd vergen. De opvolging moet in een handomdraai kunnen verlopen. En: hoe lager de kostprijs, hoe beter. Het aantal aanbieders van opleidingen is uitgebreid, net zoals de verscheidenheid aan bijscholingsvormen. Tot nu toe zijn er echter geen marktspelers met eenzelfde aanpak als de onze. Geen kwaad woord over traditioneel gestoelde opleidingen, hoor. Maar we zijn van mening dat ze minder motiverend werken. Daarom opteren we voor artikelen, vanuit de overtuiging dat ze drempelverlagend werken.”

Margreet van der Veeken: “Nu eens handelen ze over een casus, dan weer over een actueel onderwerp. De mogelijkheden zijn legio. Elk artikel is uiteraard juridisch of wettelijk uitgespit, en desgevallend gestoffeerd met bijlagen die betrekking hebben op de inhoud van het betreffende artikel.”

Sylvie Wymeersch: “Akkermans & Partners is in al zijn activiteiten synoniem voor professionalisme, voor kwaliteit. Aan dat principe doen we ook voor onze e-learningoplossing geen afbreuk.”

Margreet van der Veeken: “Met Advisors Up-to-date kan men aan de ene kant de vereiste bijscholingspunten behalen, want we zijn FSMA-geaccrediteerd. Aan de andere kant verdiept men zich gestaag in zijn of haar vakgebied. Zelf noemen we het permanente vorming: we willen het patroon doorbreken dat men een opleiding volgt met als enig doel de vereiste punten te behalen.”

Sylvie Wymeersch: “We bieden onze licentienemers trouwens niet alleen de gelegenheid op de hoogte te blijven van de actualiteit. Ze kunnen de artikelen en de eraan gekoppelde vragen – die, mits ze correct beantwoord zijn, de beoogde opleidingspunten opleveren – online doornemen wanneer het hen uitkomt, en ze te allen tijde herlezen. Advisors Up to-date is bijgevolg zowel een kennisbank als een opleidingsapplicatie.”

Zijn er extra voordelen aan verbonden?

Margreet van der Veeken: “Het biedt ook ontzorging. Niet alleen voor zij die hun bijscholingspunten ermee kunnen behalen, maar evengoed voor de zaakvoerder, de leidinggevende, de teamleader, de HR-manager in voorkomend geval. We hebben er immers verschillende opvolgingsinstrumenten in verwerkt: een management dashboard, een business dashboard, maar ook een kennismonitor. Aldus kan de actuele opleidingsstatus van de betrokken medewerkers op eender welk moment nagegaan worden. Verder kunnen zowel management reports worden uitgedraaid als opleidingsattesten in bulk worden gedownload. Zeker voor grotere organisaties levert dat een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op.”

Sylvie Wymeersch: “Verder is het perfect mogelijk attesten op te laden van andere opleidingen, zoals Insert en Febelfin. Meer zelfs: vanaf september van dit jaar maken we het mogelijk dat andere marktpartijen voor hun eigen opleidingen een licentie kunnen aanvragen voor het FinSourceOne-platform van Akkermans & Partners voor de financiële branche. Het beste bewijs dat het allerminst onze bedoeling is andere opleidingsaanbieders de loef af te steken. Bovendien zit achter Advisors Up-to-date een helpdesk die telefonisch of per mail bereikbaar is voor eender welke technische, administratieve of logistieke vraag. We garanderen eveneens dat op werkdagen elke vraag over een artikel binnen 48 uur beantwoord wordt.”

Wie levert de artikelen aan?

Sylvie Wymeersch: “Margreet is als Directeur Knowledge van Akkermans & Partners de aangewezen persoon om het redactieteam te leiden dat bestaat uit een mix van auteurs die ofwel verbonden zijn aan een universiteit of hogeschool, ofwel sinds jaar en dag met beide voeten in de sector actief zijn en kunnen bogen op een schat aan praktische ervaring en kennis van zaken. We hechten dusdanig belang aan kwaliteitsbeheersing, dat we zowel maandelijks als jaarlijks bij onze abonnees polsen of onze oplossing gebruiksvriendelijk is, maar ook of er nieuwe relevante trends en ontwikkelingen zijn die men in artikelen behandeld wil zien.”

Sylvie Wymeersch:We zijn opgetogen met het succes van Advisors Up-to-date, maar daarom niet minder ambitieus”

Margreet van der Veeken: “Ons uitgangspunt als redactieteam is dat ze de inhoud van een artikel meteen moeten herkennen en in hun werk moeten kunnen gebruiken. Af en toe wordt een onderwerp onvermijdelijk wat meer vanuit theoretische hoek belicht. Maar we waken er voortdurend over dat de praktijk voldoende aan bod komt.”

Sylvie Wymeersch: “Bovendien staat bovenaan de artikelen een verwijzing naar praktische tips die perfect bruikbaar zijn tijdens contacten met het cliënteel. In die optiek bevat Advisors Up-to-date eveneens een zoekfunctie op trefwoord. Afgezien van de punten die men ermee kan behalen, vormen de artikelen samen dus een welgekomen en makkelijk te raadplegen naslagwerk. Het spreekt voor zich dat enkel de artikelen die in 2022 gepubliceerd worden, punten kunnen opleveren. Maar de artikelen van 2021 en 2020, het jaar van de start van Advisors Up-to-date in België, blijven consulteerbaar.”

Margreet van der Veeken: “De FSMA legt op dat we de artikelen sowieso 7 jaar moeten bewaren. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat sommige ervan in de snel veranderende samenleving een houdbaarheidsdatum hebben. Daarom hanteren we als stelregel dat ze ten minste 3 jaar beschikbaar blijven.”

Over welke kennisdomeinen handelen de artikelen?

Sylvie Wymeersch: “Verzekeringen, bank en beleggingen, consumentenkrediet en hypothecair krediet. Met alle subcategorieën van dien. Dus, specifiek wat verzekeringen betreft: alles over Leven en Niet-leven. Van Brand over Ziekte tot Rechtsbijstand, noem maar op.”

Margreet van der Veeken: “Iedereen activeert zelf welke modules voor hem of haar relevant zijn. Vervolgens krijgen ze dan de artikelen te zien die voor hen waardevol zijn.”

Sylvie Wymeersch: “Ook goed om te weten: als er een nieuw artikel verschijnt in een domein dat je hebt geactiveerd, krijg je automatisch een gepersonaliseerde mail met een link waarmee je kunt doorklikken naar het artikel. Een keer per maand krijg je eveneens een overzicht van de al behaalde punten per domein, als signaalfunctie. Je wordt dus voortdurend getriggerd om je punten te behalen.”

Margreet van der Veeken: “Aan het eind van het jaar zetten we sowieso een opleidingsattest klaar. Maar je kunt het ook tussentijds opvragen.”

Is een bepaald instapniveau vereist?

Margreet van der Veeken: “Onze auteurs schrijven artikelen op verschillende EQF-niveaus. Die afkorting staat voor European Qualification Framework – een referentiekader dat, zoals de naam al aangeeft, in heel Europa wordt gebruikt. Niveau 5 is het basisniveau, en bedoeld voor wie de middelbare school doorliep. Niveau 6 is bachelorniveau, niveau 7 masterniveau. Maar die opsplitsing is veeleer theoretisch: we merken dat medewerkers van laatstgenoemde categorie geregeld ook artikelen van een lager niveau lezen.”

Sylvie Wymeersch: “En omgekeerd. Want het kan best dat iemand door de jaren heen zoveel ervaring heeft opgebouwd, dat hij of zij ook de artikelen van een hoger niveau moeiteloos aankan.”

Margreet van der Veeken: “Uiteindelijk gaat het de deelnemers erom dat ze de vereiste punten behalen. Dus enerzijds proberen we hen een stukje extra bagage mee te geven waardoor ze echt een helikopterview krijgen, maar anderzijds zorgen we er ook voor dat ze hun FSMA-punten kunnen behalen. We ijveren met andere woorden voor een win-winsituatie, want zo zullen ze tevens beter functioneren in hun werkomgeving.”

Verschillen de te behalen punten naargelang het niveau?

Margreet van der Veeken: “Neen. Het redactieteam bepaalt de moeilijkheidsgraad en gaat voor het overige uit van gemiddelden. Eén punt komt overeen met een artikel van 3.000 woorden. Ook van ervaren medewerkers vraagt dat toch wel wat tijd. Een korter artikel levert een half punt op.”

Sylvie Wymeersch: “Zoals al gesteld, kiest iedereen zelf wanneer hij of zij het artikel doorneemt. Dat hoeft niet per se in één keer: je kunt altijd nagaan welke artikelen je nog niet of niet helemaal doorgenomen hebt en waarvan de vragen, die de punten opleveren, nog niet beantwoord zijn. Ook de volledig doorgenomen en beantwoorde artikelen worden aangegeven. Volledigheidshalve wordt bij elk artikel naast de datum van publicatie het niveau vermeld, plus tot welk kennisdomein het behoort en hoeveel punten ermee te behalen zijn.”

Houdt de FSMA op enigerlei wijze de vinger aan de pols?

Margreet van der Veeken: “Voordat we onze erkenning kregen, hebben we logischerwijs een strenge procedure moeten doorlopen. Waarbij we diverse artikelen hebben moeten aanleveren en toelichten welke auteurs deel uitmaken van het redactieteam. Overigens wordt daarbij niet alleen op de kwaliteit en inhoud van de artikelen getoetst. Ook het platform dient te voldoen aan strenge eisen en functionaliteiten. Daarnaast kan de FSMA uiteraard desgewenst en op eender welk moment inloggen op Advisors Up-to-date.

Op de keper beschouwd zijn de gegevens in Advisors Up-to-date wel heel persoonlijk. In hoeverre worden ze afgeschermd?

Margreet van der Veeken: “We voldoen aan de strenge GDPR-standaard, verwerken persoonsgegevens volgens een Data Processing Agreement, beschikken over een ISO 27001 en ISO 9001: 2015-certificering én voeren periodieke pentesten uit om eventuele kwetsbaarheden snel te ontdekken en op te lossen.”

Hoeveel licenties zijn al afgeleverd voor Advisors Up-to-date?

Sylvie Wymeersch: “Op dit ogenblik klokken we af op 12.500. Wat ons daarbij pleziert, is dat vele kleinere makelaarskantoren al een licentie namen. Daar houden we niet alleen mond-tot-mondreclame onder hun collega’s aan over, het levert geografisch bekeken ook een prima verspreiding van Advisors Up-to-date op.”

Stoute vraag misschien: in hoeverre gaat het dan om Nederlandstalige dan wel Franstalige aangeslotenen? Akkermans & Partners is toch voornamelijk bekend in Vlaanderen, niet?

Sylvie Wymeersch: “Dat klopt. Elk artikel wordt per definitie één-op-één vertaald naar het Frans. Maar het aantal aangesloten makelaarskantoren in Wallonië kan nog omhoog. Daartoe hebben we vorig jaar een medewerker aangetrokken, teneinde die markt beter te bereiken. Het is wel frappant dat de Waalse kantoren die al aangesloten zijn, nog enthousiaster reageren dan de Vlaamse. Naar verluidt zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat het opleidingsaanbod er kleiner is dan in Vlaanderen. Hoe dan ook maak ik me sterk dat we begin 2023 de grens van 15.000 abonnees zullen overschreden hebben.”

Staan op korte termijn acties op het programma om naar dat verhoopte aantal toe te werken?

Margreet van der Veeken: “Op 1 oktober starten we met de PCP Experience-actie. Ze richt zich, zoals de naam aangeeft, tot medewerkers die in contact staan met klanten maar nog niet in regel zijn met de wettelijke bijscholingsvereisten. Het valt me op dat de Belg in het algemeen op dat vlak toch wel wat uitstelgedrag vertoont.”

Sylvie Wymeersch: “Idealiter maken ze zich door de actie de bedenking dat Advisors Up-to-date een fijne manier is om voortdurend in regel te zijn met de bijscholingsvereisten. Doordat je gestaag op de hoogte gehouden wordt van de actualiteit of van andere nuttige informatie in de vorm van een artikel, wordt het natuurlijk alsmaar makkelijker en eenvoudiger om je opleidingsniveau op peil te houden. Als je wacht tot december om je punten te behalen, doe je dat alleen om in regel te zijn met de wettelijke voorschriften en niet uit intrinsieke motivatie.”

Welk prijskaartje hangt per persoon vast aan een licentie voor Advisors Up-to-date?

Margreet van der Veeken: “237 euro, exclusief btw, per jaar. Aanmelden kan op het webadres ‘https://www.advisors-up-to-date.com/bestellen’ en is inclusief een proefperiode van 21 dagen.”

Sylvie Wymeersch: “Wie onze opleiding volgt, kan ook genieten van het kmo-portefeuillevoordeel. Hierdoor kan je in Vlaanderen een door de overheid gesubsidieerde korting van liefst 30% verkrijgen. Wie daarvan wil gebruikmaken, dient binnen de 14 dagen na de start van zijn of haar Advisors Up-to-date-abonnement een aanvraag in te dienen bij het betrokken overheidsagentschap. Dat kan op volgend webadres: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.”

Zitten er nog meer initiatieven in de pijplijn?

Sylvie Wymeersch: “Wie de boeiende materie van adaptieve e-learning ietwat volgt, weet dat Nederland daarin jaren vooruitloopt op België. Daarom heb ik 2,5 jaar geleden Margreet gevraagd hoe dat ook in ons land het best ontwikkeld en in de markt gezet kon worden. Uiteraard hadden we daarbij aandacht voor de nodige aanpassingen aan het Belgisch recht en aan de specifieke marktkarakteristieken van ons land. Het succes dat we hier op korte termijn al kennen met Advisors Up-to-date, zette ons ertoe aan het ook voor de Duitse en de Spaanse markt te ontwikkelen en daar binnenkort te lanceren. Aan Frankrijk wagen we ons voorlopig niet omdat we er, anders dan voor Duitsland en Spanje, nog niet de auteurs gevonden hebben die gepokt en gemazeld zijn in de eerder aangehaalde domeinen en tegelijk de Franse markt op hun duimpje kennen.”

Margreet van der Veeken: “Een tweede initiatief bestaat erin dat we momenteel de laatste hand leggen aan een met Advisors Up-to-date vergelijkbare applicatie voor accountants. We staken daartoe eerst ons licht op bij verschillende grote spelers in die markt en bij belastingadvieskantoren, om te kijken waaraan die doelgroep concreet behoefte heeft. We merkten ook dat in die middens doorgaans nog op een vrij klassieke manier wordt lesgegeven om te voldoen aan de bijscholingsverplichtingen van de ITAA – wat staat voor Institute for Tax Advisors and Accountants . De uitrol van Accountancy Up-to-date is voorzien voor september van dit jaar.”

Nog even terug naar het eigenlijke onderwerp van ons gesprek: hoe kunnen geïnteresseerden in Advisors Up-to-date zich inschrijven of nog meer informatie inwinnen?

Sylvie Wymeersch: “Dat kan per mail naar servicedesk@akkermanspartners.be, per telefoon op het nummer 03 361 43 40. Maar natuurlijk ook via de website https://www.advisors-up-to-date.com.